Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Bob Cummings [sa Tagalog]

Tumatakbo ako para sa muling halalan sa lupon ng paaralan dahil naniniwala ako sa pananaw ng Distrito ng Paaralan ng Lungsod ng Unalaska - "magbigay ng isang huwarang edukasyon". Naniniwala ako na LAHAT ng mga mag-aaral ay nararapat na magkaroon ng karanasan ng isang huwarang edukasyon. Bagama't naniniwala ako na ang aming distrito ng paaralan ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho, naniniwala pa rin ako na mayroon kaming dapat gawin.

Nasiyahan ako sa paglilingkod sa loob ng tatlong taon sa kasalukuyang lupon ng paaralan. Kasalukuyan akong nagtatrabaho para sa Lungsod ng Unalaska bilang City Engineer. Lumipat ang aking pamilya sa Unalaska noong 2016 at kasalukuyan kaming may mga anak sa ika-4 at ika-5 baitang. Lumipat kami sa Unalaska mula sa Montana, ngunit ako ay ipinanganak at lumaki sa Wisconsin. Mahilig ako sa edukasyon at may mga undergraduate at master's degree sa engineering. Bago ako mahalal sa lupon ng paaralan, nagboluntaryo ako para sa komite ng pananalapi sa loob ng dalawang taon at naging kapalit na guro para sa distrito.

Ang ating distrito ay biniyayaan ng dedikado, masigasig at nagbibigay-inspirasyong mga administrador, guro, kawani, magulang at mag-aaral. Nakatira tayo sa isang komunidad na namumuhunan sa ating kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon ng ating mga anak at binibigyang-priyoridad ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating distrito ng paaralan sa pananalapi hanggang sa pinakamaraming posibleng paraan at sa napakaraming paraan. Ang aming komunidad ay puno ng masisipag at mahuhusay na indibidwal na nagmumula sa lahat ng sulok ng mundo upang gumanap ng mahalagang papel sa aming pandaigdigang suplay ng pagkain. Ang iyong mga kapwa miyembro ng komunidad ay nagbibigay ng mahuhusay na huwaran para sa ating mga mag-aaral, na nagpapakita kung paano ang pag-aaral at pagkuha ng mga bagong kasanayan at karanasan ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kanilang sarili, kanilang mga pamilya, komunidad at bansa.

Ang mga nakaraang taon ay naging mapanghamon dahil sa Covid. At bagama't hindi kami palaging ganap na sumang-ayon sa kung paano magpapatuloy sa panahon ng pandemya, humanga ako na ang distrito ng paaralan ay nagawang makipagtulungan sa mga nagmamalasakit na magulang, iba pang miyembro ng komunidad at entidad sa isang sibil at organisadong paraan upang maibigay ang pinakamahusay na mga pagkakataon sa edukasyon na posible na ibinigay sitwasyon natin. Gayunpaman, naniniwala ako na may mga makabuluhang epekto sa edukasyon ng ating mga mag-aaral at kanilang kalusugang pangkaisipan mula sa kanilang mga karanasan sa buong pandemya. Gusto kong makipagtulungan sa administrasyon upang siyasatin ang mga epektong ito at maghanap ng mga paraan upang matugunan ang mga ito. Naniniwala ako na ito ang pinakamabigat na isyu para sa distrito. Sa mas mahabang panahon, ang ating distrito ay nahaharap sa maraming hamon; mahalagang patag na pondong pang-edukasyon ng estado, kakulangan ng guro sa buong bansa, inflation, pagtaas ng presyo ng lokal na pamasahe, mga hamon sa pangangalap ng guro at pagpapanatili at pagbaba ng enrollment. Hihilingin sa amin na gumawa ng higit pa sa mas kaunti. Naniniwala ako bilang isang distrito ng paaralan at komunidad na kaya natin ang hamon. Gagamitin natin ang pagkamalikhain, pagtutulungan, talino at determinasyon upang makayanan ang mga hamong ito para maging totoo ang ating pananaw - pagbibigay ng huwarang edukasyon para sa LAHAT ng mga mag-aaral sa loob ng Unalaska City School District.

Isang karangalan na kumatawan sa komunidad na ito habang nagsusumikap tayong malampasan ang ating mga hamon, matuto mula sa nakaraan at sumulong nang sama-sama upang magbigay ng huwarang edukasyon sa bawat mag-aaral sa ating distrito ng paaralan.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

Humanda nang bumoto sa Oktubre 4!