Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Humanda nang bumoto sa Oktubre 4!

Bukas ang mga botohan sa City Hall mula 8 a.m. hanggang 8 p.m.

Simula Setyembre 14, ang maaga at lumiban na pagboto ay magagamit nang personal sa Munisipyo, Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Araw ng Halalan.

Maaari ka ring bumoto sa pamamagitan ng koreo, email o fax kung mag-aplay ka sa Klerk ng Lungsod. Kung bumoto ka sa pamamagitan ng koreo, ang mga aplikasyon ay dapat maibalik ng Setyembre 26; ang mga aplikasyon para bumoto sa pamamagitan ng email o fax ay dapat maibalik bago magtanghali ng Oktubre 3.

Kung hindi ka makaboto nang personal sa Oktubre 4, dahil sa sakit o pisikal na kapansanan, maaari kang magtalaga ng isang kinatawan upang kunin ang isang balota para sa iyo.

Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Klerk ng Lungsod sa 907-581-1251.

Narito kung ano ang nasa balota: Ang mga Unalaskan ay boboto para sa Alkalde, dalawang upuan ng Konseho ng Lungsod, at dalawang upuan sa board ng paaralan.

Candidate statements for Mayor
Candidate statements for City Council Seat C
Candidate Statements for City Council Seat D
Candidate Statements for School Board Seat D
Candidate Statements for School Board Seat C

CANDIDATES FORUMS ON KUCB

Get to know your candidates for Mayor, City Council, and school board! KUCB will hold two forums:

  • The school board forum will take place at on Wednesday, Sept. 14 at noon over KUCB radio. To ask questions of school board candidates you can email in advance to candidates@kucb.org or call 907-581-1888.
  • Candidates for City Council and Mayor will be featured in a forum on Friday, Sept. 16 at 6 p.m. Join in person at City Hall, or listen live over 89.7 FM and at KUCB.org. To ask questions of City Council candidates you can email in advance to candidates@kucb.org or ask in person at the event. We will not take calls during this program.
  • The school board forum will rebroadcast over KUCB 89.7 FM on Wednesday, Sept. 21 at noon. The City Council Forum will rebroadcast on Friday, Sept. 23 at noon. Both forums will rebroadcast back-to-back on Saturday, Sept. 24 at 4 p.m.
  • Both forums will rebroadcast back-to-back on Channel 8 TV Saturday Sept. 17 at 7 p.m. Starting on Oct. 1 we will run the forums every night at 7 p.m. until Election Day.
  • Audio will be available on demand within a few days of the forums at KUCB.org 
Here's what the ballot will look like