Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Humanda nang bumoto sa Oktubre 5!

Bukas ang mga botohan sa City Hall mula 8 a.m. hanggang 8 p.m.

Available ang maagang pagboto nang personal sa City Hall, Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. hanggang sa Araw ng Eleksyon.

Puwede kang bumoto sa pamamagitan ng sulat, email o fax kung mag-a-apply ka sa Okt. 1.

Kung hindi ka makakapunta nang personal, dahil sa karamdaman o pisikal na kapansanan, puwede kang magtalaga ng kinatawan na kukuha ng balota para sa iyo.

Para sa higit pang impormasyon, tawagan ang City Clerk sa 581-1251.

Heto ang nasa balota

Boboto ang mga Unalaskan para sa mga miyembro ng Konseho ng Lungsod, mga miyembro ng lupong pampaaralan, at tatlong panukalang-batas sa balota.
Eleksyon21LD.jpg
Mga Tanong sa Balota
  • Boboto ang mga Unalaskan sa tatlong panukalang-batas sa balota. Ang unang dalawang tanong sa balota ay may kinalaman sa kung gaano karaming kapangyarihan mayroon ang lungsod sa panahon ng isang epidemya.
Candidate statements for City Council Seat D
Candidate Statements for City Council Seat G
Narito kung ano ang magiging hitsura ng balota