Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Vince Tutiakoff [sa Tagalog]

Hope McKenney/KUCB

UNALASKA, ALASKA / EDAD 74

Si Mr. Tutiakoff ay isang shareholder ng Ounalashka Corporation.

KARANASAN: Paulit-ulit na naging TAC Board of Director nang 15-20 taon at dating pangulo, CEO at chairman; Chairman at Board of Director ng Ounalashka Corporation, at nagsilbing pangulo, land director at Chair ng lahat ng komite.

Bilang karagdagan, nagsilbi siya sa iba't ibang lupon at komisyon na mayroong epekto sa Aleut region. Si Mr. Tutiakoff ay dating nasa U.S. Navy at isang beterano ng digmaan sa Vietnam. Bilang Tagapamahala ng Adak Reuse Corp., tumulong si Mr. Tutiakoff sa transisyon ng Adak tungo sa TAC nang 12 taon sa Adak.

EDUKASYON: Chemawa High School, diploma

MGA GAWAIN SA KOMUNIDAD: Miyembro ng VFW; Veterans Tribal representative; miyembro ng Unalaska Native Fisheries Association; pangulo ng konseho ng Holy Ascension Cathedral at dating tagapamahala ng culture camp. Miyembro ng Q Tribe at dati ring Road Manager ng Q Tribe.

PAHAYAG: Ang aking mga layunin bilang alkalde ay kinabibilangan ng pagiging transparent hangga't maaari; makipagtulungan sa industriya, sa village corporation at sa ibang pang mga entity na mayroong interes sa pagpapatuloy ng Unalaska na maging nangungunang fishing port, at upang gawin ang ating lungsod na mas pinipiling deep-water port sa Aleutians, sa ngayon at tungo sa hinaharap.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

Humanda nang bumoto sa Oktubre 4!