Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Nicole Bice [sa Tagalog]

Nicole Bice, candidate for school board seat D
Courtesy of Nicole Bice
Nicole Bice, candidate for school board seat D

Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Northern Indiana. Kami ng aking asawa kasama ang aming anak na babae ay mga residente ng Unalaska mula noong huling bahagi ng Disyembre ng 2012. Isa sa maraming bagay na gusto ko tungkol sa komunidad na ito ay na ito ay isang maliit na bayan. Mahal na mahal namin ang komunidad na ito kaya kamakailan lang kami ay bumili ng bahay. Ang aking anak na babae ay kasalukuyang nasa ika-8 baitang sa Unalaska City School District. Hindi ko maisip ang aking anak na babae na pupunta sa ibang lugar para sa paaralan.

Tatakbo akong muli para sa School Board seat D dahil gusto kong makibahagi sa edukasyon ng ating mga anak at sa pag-unlad ng kanilang kinabukasan. Ang pagiging nasa board ng paaralan noong nakaraang taon ay lubhang kapaki-pakinabang para sa akin bilang isang tao. Gusto kong patuloy na hikayatin ang ating mga magulang na magkaroon ng aktibong papel sa edukasyon ng kanilang mga anak. Gusto kong patuloy na maging kasangkot at maging nasa board ng paaralan. Ang mga batang ito at ang kanilang mga magulang ay talagang kamangha-mangha sa lahat ng paraan. Salamat!

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

Humanda nang bumoto sa Oktubre 4!