Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Dennis Robinson [sa Tagalog]

Ang pangalan ko ay Dennis Robinson.

Ipinanganak ako sa Unalaska at nanirahan dito halos buong buhay ko. Alam ng mga nakakakilala sa akin na napaka-opinyonado ko at hindi ako takot sabihin ang nasa isip ko. Deretsahan ako kung magsalita tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan kong tama para sa ating komunidad.

Bilang isang bata, mapalad ako na manirahan sa isang sambahayan kung saan malugod na tinanggap ng aking ama ang mga pinuno ng estado. Napalibutan kami ng mga bisyonaryo at masisipag na manggagawa. Lumaki kaming alam na ang aming komunidad ay ang aming pundasyon, at responsable kaming parangalan ito, at ibigay ang aming oras, mga yaman, at kakayahan sa ikatatagumpay nito.
Sa paglipas ng buhay ko, ipinagmalaki kong maging bahagi ng pamunuang iyon na nagkaroon ng pag-intindi sa kinabukasan, at pagkakaisa upang buoin kung ano ang tinatamasa natin sa ngayon. Nagsilbi ako sa Konseho ng Lungsod nang maraming beses sa paglipas ng mga taon, at sa mga taong iyon, nagtayo kami ng Munisipyo, isang bagong klinika, pampublikong aklatan, sentro ng libangan, planta ng elektrisidad, at mga sementadong kalsada. In-upgrade namin ang ating sistema ng alkantarilya at tambakan ng basura. Nagtayo kami ng bagong pantalan ng lungsod, at isang bagong daungan ng bangka upang dagdagan ang ating mga umiiral na daungan ng bangka. Patuloy naming ibinibigay ang pinakamataas na halaga para sa ating mga premyadong paaralan, sa ating mga non-profit, at sa laging mahalagang pagtataguyod ng sining at kultura.

Sunod sa aking pamilya, ang Lungsod ng Unalaska ay walang alinlangan na naging tuon ng aking buhay, para sa kabuuan ng aking buhay. Ang nakikita ko sa ngayon ay ang ating komunidad ay nasa isang kritikal na oras, na nangangailangan ng pagbubuhat o muling pagsasaayos ng mga pasanin na ginagawang napakamapaghamon na manirahan dito. Ang gastos ng pamumuhay, at ang gastos ng pamasahe sa eroplano ay naglimita sa ating mga koneksyon sa mga mahal sa buhay, libangan, at negosyo sa mainland. Nawawalan tayo ng mga miyembro ng komunidad. Kailangan nating magtulungan bilang isang koponan upang malampasan ang mahirap na panahong ito at lumabas na mas malakas pa, mas profitable kaysa dati. Mahaba pa ang ating tatahakin. Nakatuon ako sa paglalaan ng aking kaalaman, karanasan, mga koneksyon sa estado at buong bansa, at tunay na pagmamahal sa Unalaska at sa ating magagandang isla, para sa mahabang panahon.

Ito ang ating kinakabukasan. Edukasyon. Komunidad. Pagiging Profitable. Pagiging Sustainable. Ating Unalaska.

Handa akong maging susunod na Alkalde ng Unalaska, at umaasa ako na boboto kayo para sa akin sa ika-4 ng Oktubre.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

Humanda nang bumoto sa Oktubre 4!